İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve iflas hukuku, borçluların borçlarını ödememesi durumunda, alacaklıların başvurabilecekleri yasal takip süreçlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Bu kapsamda, icra ve iflas hukuku aşağıdaki konuları içerir:

 • Cebri İcra Yolları: Alacak tahsilatı için cebri icra yollarına başvurulabilir. Bunlar; mahkeme kararına veya ilam niteliğinde belgeye dayanılarak açılan ilamlı takip, ilamsız takip, rehinle teminat altına alınan alacaklar için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, külli icra olarak adlandırılan borçların tasfiyesini düznleyen iflas kurumu ve kamu alacaklarının tahsili usulleridir.
 • Konkordato: Borçlunun iflasını önleyerek alacaklılar ile anlaşmasını mahkeme aracılığıyla sağlayan bir kurumdur.
 • İcra Şikayeti: İcra müdürü ve memurlarının mevuzata aykırı uygulamaları nedeniyle tarafların icra mahkemelerine başvurması sürecidir.
 • İhalenin Feshi: İhale şeklindeki takiplerde yapılan mevzuata aykırılıklarda şikayet yoluna değil ihalenin feshi yoluna gidilmektedir.
 • Haciz: Borçlunun borcunu ödememesi durumunda borcuna yetecek miktarda malvarlığı üzerindeki haklarını alacaklının geçici veya kalıcı olarak kullanmasıdır.
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davası: Kendisine haksız bir talepte bulunulan kişi gerçekte borçlu olmadığını düşünüyor ise alacaklıya karşı menfi tespit davası açabilir. Bazı durumlarda kendisine karşı takip yapılan kişi borçlu olmadığı halde ödeme yapmış olabilir. Bu durumda açılan dava ise istirdat davasıdır.
 • İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali Davaları: İtirazın kaldırılması ve itirazın iptali davaları, borçlunun itirazının hükümden düşürülmesi için alacaklının elindeki imkanlardır.
 • Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takip: Bir abone veya kullanıcıya bir hizmet veya ürün sağlayıcısı tarafından sağlanan bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarının tahsil edilmesi sürecini ifade eder.
 • Kambiyo Senetlerine Özgü Takip: Alacağın poliçe, bono veya çeke bağlanması durumunda bu takip yoluna başvurulabilir.
 • Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi: Kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin sona ermesi hallerinde kiraya veren, sulh hukuk mahkemelerine başvurmadan ilamsız takip ile evini tahliye ettirebilir.
 • İhtiyati Haciz: Takibi teminat altına almayı amaçlayan geçici hukuki koruma yoludur.
 • Tasarrufun İptali Davası: Borçlunun mal kaçırmaya yönelik şüpheli mal devirleri üzerinde cebri icra işlemidir.
 • İcra ve İflas Hukukunda Cezai Yaptırımlar: İcra ve İflas Kanunu’nda kötü niyetli borçlu davranışlarını önlemek amacıyla tazyik hapsi gibi tedbirler düzenlenmiştir.

İcra ve İflas Hukuku Alanında Hizmetlerimiz Nelerdir?

İcra ve iflas daireleri karşısında alacak tahsilatı ve takibi, haciz, rehin, ipotek süreçlerini yürütmek, itirazın iptali ve itirazın kaldırılması, yedieminliği suistimal, menfi tespit, istirdat davalarının açılması ve takip edilmesi, iflas talep edilmesi ve takibi, iflasın ertelenmesi davalarının takibi gibi hem borçlu hem de alacaklı konumunda yer alan müvekkillerimiz için icra ve iflas hukukundan kaynaklanan her bir uyuşmazlığı azami dikkat ve özeni göstererek yürütmekteyiz.

 • İcra ve İflas Hukuku Danışmanlığı: Müvekkillerimize icra ve iflas hukuku alanında en etkili ve hızlı çözüm yöntemlerini sunmaktayız.
 • Alacak Tahsili: Alacaklı müvekkillerimizin alacaklarını tahsil etmeleri için gerekli yasal adımları atar ve uzman kadromuzla bu süreci en etkili şekilde yönetmekteyiz.
 • Haciz İşlemleri: Borçlu müvekkillerimizin malvarlığı üzerindeki haklarını korumak bakımından hızlı ve etkili müdahaleler sunuyoruz.
 • Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi: Ev sahibi müvekkillerimize kiralananın tahliyesi konusunda yetkin ekibimiz ve tecrübemizle yardımcı oluyoruz.
 • Mahkeme Yoluyla Yasal İşlerin Takibi : İcra şikayetleri, itirazın iptali veya kaldırılması, menfi tespit davaları, ihtiyati haciz gibi iş ve işlemlerde tecrübeli dava ekibimizle müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku Danışmanlığı Almanızın Faydaları Nelerdir?

İcra ve iflas hukukunun doğası gereği; icra daireleri ve müdürlükleri karşısında alacak tahsilatı ve takibi, haciz, rehin, ipotek süreçlerini yürütmek ve özellikle haciz konulmasının engellenmesi, itirazın iptali ve itirazın kaldırılması takibi hususları para, itibar ve zamandan kazanç için profesyonellik gerektiren bir hukuk dalıdır.

Neden Köksal & Partners?

 • Uzman Ekibimiz: İcra ve iflas hukuku konusunda deneyimli avukatlarımız ve icra takip elemanlarımız ile müvekkillerimize en iyi hizmeti sunuyoruz.
 • Güncel Bilgi ve Yetkinlik: Mevzuat değişikliklerine ayak uydurarak ve icra müdürlükleri deneyimimize güvenerek müvekkillerimize etkili ve hızlı çözümler sunuyoruz.
 • Müvekkil Odaklı Çözümler: Hem borçlu hem de alacaklı konumunda yer alan müvekkillerimiz için icra ve iflas hukukundan kaynaklanan her bir uyuşmazlığı azami dikkat ve özeni göstererek yürütmekteyiz. Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, kişiselleştirilmiş ve etkili hukuki çözümler sunuyoruz.