MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

23.08.2022 tarih ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (’’Değişiklik Yönetmeliği’’)’in yürürlüğe girmesiyle 27.01.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik’’)’nde çok önemli değişiklikler olmuştur. Cayma hakkı, iade masrafları, aracı hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri ve mal teslimi gibi birçok konuda yeni düzenlemeler getirilmiştir.

14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile de Yönetmelik’te yapılan değişikliklere ilişkin öngörülen yürürlük tarihlerinde değişiklikler meydana gelmiştir. Bu son değişiklik ile birtakım düzenlemelerin 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe gireceği kararlaştırılmışken geri kalan düzenlemelerin ise 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Bu kapsamda yürürlük tarihlerine göre Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen önemli değişiklikler aşağıdaki listede yer almaktadır.


1 EKİM 2022 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN DEĞİŞİKLİKLER

Kapsam: Kısa mesaj aracılığıyla kurulan ve eş zamanlı olarak tamamen ifa edilen abonelik içermeyen katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ile 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamındaki bağışlar ve kamu kurumlarınca sunulan katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin sözleşmeler Yönetmelik’in kapsamı dışında bırakılmıştır.

Tanımlar: Aracı hizmet sağlayıcı ve platform tanımları yapılarak yan sözleşme tanımı genişletilmiştir.

Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri: Aracı hizmet sağlayıcıya aşağıdaki yükümlülükler ve sorumluluklar yüklenmiştir:


İlave Ödemelerde Aracı Hizmet Sağlayıcının Sorumluluğu: Tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçeneklerin kendiliğinden seçilmiş olarak sunulmasından dolayı tüketicinin ödeme yapmış olması halinde, aracı hizmet sağlayıcının da satıcı veya sağlayıcı ile sorumlu olacağı düzenlenmiştir. 

Ön Bilgilendirme: 

Tüketicinin mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce bilgilendirilmesinin kapsamı genişletilmiştir. 


Ön Bilgilendirme Yöntemi:

Sesli iletişim yoluyla ya da bilgilerin sınırlı alan veya zamanda sunulduğu durumda, tüketiciye yazılı olarak yapılacak ön bilgilendirmenin kalıcı veri saklayıcısı ile de yapılabileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca, veri girişinin satıcı veya sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlar hariç olmak üzere mesafeli sözleşmenin platform üzerinden kurulması halinde, aracı hizmet sağlayıcının da yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, bilgilendirmelerden ve bilgilendirmelerde bulunması gereken zorunlu hususlardaki eksikliklerden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacağı düzenlenmiştir.


Ön Bilgilendirmeye İlişkin Aracı Hizmet Sağlayıcının Diğer Yükümlülükleri:

Cayma Hakkının Kullanımı: Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıya yöneltilmesinin yeterli olacağı düzenlenmiştir. 

Ayrıca, platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde tüketicinin cayma formunu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için aracı hizmet sağlayıcının buna uygun bir sistem kurmasının gerektiği düzenlenmiştir.


Cayma Hakkının Kullanımının Yan Sözleşmelere Etkisi: Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde yan sözleşmeye aracılık edilmesi halinde bu bildirimin yapılmasından aracı hizmet sağlayıcının da sorumlu olacağı düzenlenmiştir.

Sözleşmenin İfası ve Teslimat: Satıcı veya sağlayıcının, mal satışlarında siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde edimini yerine getirmesi yükümlülüğüne istisna getirilerek tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için 30 günlük süre sınırı uygulanmayacağı belirlenmiştir. Ayrıca, aracı hizmet sağlayıcıları da sipariş konusunun imkansızlaştığı hallerde bu durumu tüketiciye bildirmekle ve varsa teslimat masraflarını iade etmekle sorumlu kılınmıştır.1 OCAK 2024 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN DEĞİŞİKLİKLER

Ön Bilgilendirme: Satıcının tüketiciye yapacağı ön kapsamı genişletilerek tüketicinin, malı öngörülenin dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde bu masraftan tüketicinin sorumlu olacağına dair bilgilendirmenin de yapılması yükümlülüğü getirilmiştir. 

Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülükleri: 

Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri:

Aracı hizmet sağlayıcı, malın tesliminden sonra tüketicinin cayma hakkını kullandığı durumda cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel satıcıya aktarılmamışsa cayma hakkına konu malın, tahsil ettiği mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarının 14 gün içerisinde tüketiciye iadesinden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsisen sorumlu olacaktır.


Tüketicinin Yükümlülükleri: