KPO+ Akademi Aydınlatma Metni

Ortak Veri Sorumluları: Köksal - Özdamar Avukatlık Ortaklığı

KP Veri Danışmanlığı

Burhaniye Mahallesi, Burhaniye Abdullahağa Caddesi, Merdivençıkmazı Sokak, No:2, Üsküdar, İstanbul

Özbek Avukatlık Ortaklığı

Sümbül Sokak No:45 1.Levent 34330 İstanbul, Türkiye

Köksal - Özdamar Avukatlık Ortaklığı, Özbek Avukatlık Ortaklığı ve KP Veri Danışmanlığı (Ayrı ayrı sırasıyla “Köksal & Partners”, “Özbek” ve “KP Veri”, tümünü ifade edecek şekilde “Veri Sorumluları”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca KPO+ Akademi (“Akademi”)’ye katılımınız kapsamında işlenecek kişisel verileriniz hakkında ve ilgili mevzuat kapsamında bilgi sağlamaktır.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Akademi Başvuruları Kapsamında;

 • İsim, soyisim

 • E-posta adresi

 • Cep telefon numarası

 • Yabancı dil bilgisi

 • Eğitim ve sertifikasyon bilgileri,

 • Özgeçmiş bilgileri,

 • “Ek Bilgiler” alanından paylaşmayı tercih ettiğiniz diğer bilgi ve belgeler


KPO+ Akademi başvurularının değerlendirilmesi, olumlu adaylarla katılıma ve Akademi takvimine ilişkin iletişim kurulması amacıyla sözleşme ve meşru menfaat hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Akademi’ye Katılım Kapsamında;

Akademiye başvuru sırasında paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgelere ek olarak,

 • Fotoğraf,

 • Video ve/veya ses kaydı,

 • Akademi boyunca paylaşmayı tercih edeceğiniz bilgi ve belgeler


KPO+ Akademi’den sağlanan faydanın artırılması ve belirli derslere katılım sağlayamamış kişilerin kaçırdıkları konuları tamamlamasına imkan vermek amacıyla KPO+ Akademi boyunca gerçekleştirilecek dersler kayıt altına alınmaktadır.

Dersler sırasında kameranızı açmanız ve konuşmanız halinde video/ses kaydı verileriniz, kameranızı açmamanız halinde ise hesap fotoğrafı bilgileriniz işbu ders kayıtları içerisinde yer alacak Google Drive’da muhafaza edilecektir.


Bu kapsamda yukarıda belirtilen bilgileriniz belirtilen amaçlar dahilinde açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir. Vermiş olduğunuz açık rızayı Veri Sorumlularına işbu aydınlatma metninde belirtilen yollarla başvurarak dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Fotoğraf, video ve ses kaydı verilerinizin işlenmesine rıza vermemeniz halinde, fotoğraf görselinizi uygulamaya yüklemeden giriş yapabilir, toplantı esnasında kişisel verilerinizi paylaşmadan toplantıya sadece dinleyici olarak katılabilir ve dilerseniz derslere katılmayarak dersler sonrasında sizlerle paylaşılacak ders kayıtlarını izleyebilirsiniz.


Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor muyuz?

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla talep edilmesi halinde Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve mal/hizmet satın alma amaçlarıyla hizmet alınan Hizmet Sağlayıcı ve benzeri Tedarikçilere,


KVKK’nın kişisel verilerin aktarımına ilişkin 8. maddesindeki kurallar ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak aktarılabilecektir.


Kişisel verileriniz yalnızca KVKK’nın yurtdışına aktarımı düzenlediği 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak (i) açık rızanızı vermeniz halinde Veri Sorumluları yukarıda belirtilen amaçları kapsamında; Youtube, Instagram, Twitter, Linkedin vb. yurtdışı merkezli teknik altyapı ve kayıt ortamı kullanan sosyal medya hesapları kullanılarak yayımlanabilecek ve bulut ortamında muhafaza edilecektir, veya (ii) KVKK’de öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu; veya (iii) KVKK’de öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla program ve/veya projeye katılımınız gereği tarafınızla kurulan hukuki ilişkide öngörüldüğü biçimde ve Akademi organizasyonu için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel Verileriniz ile Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahipsiniz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu(talep etmeniz halinde tarafınıza iletilecektir) aracılığıyla;

 • KPO+ Akademi’ye kayıt olduğunuz e-posta adresinden dpo@koksalpartners.com adresine elektronik posta göndererek,

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Köksal & Partners ve KP Veri için; Burhaniye Mahallesi, Burhaniye Abdullahağa Caddesi, Merdivençıkmazı Sokak, No:2, Üsküdar, İstanbul adresine Özbek için; Sümbül Sokak No:45 1.Levent 34330 İstanbul,Türkiye adresine göndererek,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp dpo@koksalpartners.com adresine e-posta göndererek,


Veri Sorumlularına iletebilirsiniz.


Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.


İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Veri Sorumlularına ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.